(image : Lilia Dutoit sur http://dutoitvillemer.free.fr)

mpividy : « Ohatrinona ny kilaon’ny ovy? »

       mpivarotra : « 600 sy 1000 e! »

       mpividy :  « kaï! henjana be izy izany madama fa arivo ihany ny fividiananay aty, iony aza izao ilay mbola misy fotaka mbola tsy nosasainareo »

       mpivarotra : « vidin’entana sy « frais » anie izao tena miakatra be mihitsy amin’ity vidin-tsolika tsy mihitsaha-mitombo sy ny vola gasy very sanda ity e, ao fa omeko 200 sy 1000 ianao fa tsy mahita izany any an-kafa »

       mpividy : « tena arivo Ariary ihany ny volako aty fa aleo mba tsofinao rano amin’izay dia maka iray kilao aho e »

Tafiditra lalina ao anaty fiainana andavan’andron’ny malagasy ny fiadina varotra. Ny mpividy toa mahatsiaro maty antoka raha tsy miady ary ny mpivarotra efa vonona hanatrika ireo mpiady varotra ka manombana ambonimbony noho ny tena vidin’ny entam-barotra.

Raha tsiahivina anefa ny ara-tantara dia tsaroana fa fomba iray nentina nanamafisana ny fifandraisana sy ny fifaneraserana ny ady varotra teo amin’ireo malagasy taloha fa tsy dia noho ny tsy fisiana firy tsy akory.

Ankehitriny anefa dia entina ahazoana tombony kely kokoa ny ady varotra. Misy marimaritra iraisana ezahina tadiavina ao ka samy miezaka mikatsaka izany ny ankolafy isanisany. Samy mahafantatra ny vola matiny sy ny mason-karenany ireo mivarotra ary ny mpividy kosa mahafantra ny tena vidin’entana eritreretiny.

Raha hiodika kely vetivety amin’ireo mpivarotra tsy ara-dalàna mandehandeha eny an-dalam-be eny isika dia mahatsikaritra fa dia tena lasa nidangana be ireo entana amidy ary matetika dia lafo avo telo na efatra heny na mihoatra amin’ny vidiny eny amin’ny magazay sinoa na karana hakany ireo entana. Rasina ohatra ny solomaso iray fiharo amin’ny masoandro marika sandoka na « contre-façon ». Tombanan’ireo mpivarotra Ar 16,000.00 ohatra ny iray ka rehefa tena miady elaela eo ianao no sady mandeha dia mety azonao Ar2,400.00 izany.

Hita sy tsapa ny elanelana misy kanefa sarotra ny hiteny fa maty antoka ireo mpivarotra satria dia toy izany daholo foana ihany no iafaran’ny vidin’ireo solomaso. Misy angamba no adaladala voafitaka satria mahafantatra ny vidin’ilay marika tena izy ka mahita fa efa mora izany ary voafitaka satria mieritreritra fa tena izy ilay entana fa tsy dika sandoka.

Tsy dia hamerina ny lesona nomen’i Ed Andriamalala tao anaty Fanagasiana momba ny fanararaotana sy ny fitsetsefana ny mahantra isika akory fa te hilaza kosa ny lesoka ateraky ny ady varotra.

Misy ny kirizy ara-bola eran-tany. Samy manao izay ho afany ireo mpitondra firerenena sy manam-pahaizana ara-bola mikatsaka ny vaha-olana mety ahafahana misonga. Arakan y fomba fijeriko manokana dia tsy tsara loatra ho an’ny ady amin’ny fihemorana ara-toe-karena na « récession économique » ny adi-varotra. Tsy mikatsaka ny fiakaran’ny vidin’entana be fahatany koa anefa (« inflation ») fa mijery ny fomba hamelomana iy fiara ara-toekarena taingenan’ny vahoaka malagasy ity.

Voalohany amin’izany ny tokony ezahin’ny be sy ny maro manjifa ka tsy miady varotra. Ary ny mpivarotra etsy an-daniny dia tokony hivarotra ny entana amin’ny vidiny tena izy ary mirary. Izany fomba fanjifana izany dia miteraka ny mazava sy mangarahara amin’ny lafin’ny tombom-barotra sy ny fizarana harena ho an’ny mpiara-belona.

Rehefa vitsy ny miady varotra dia Irina ho mitombo ny vola miditra ho an’ireo miasa tena amin’ny varotra ka raha 300 no laniany na tahiriziny teo aloha mety ho lasa 1000 izany amin’izay fotoana izay ka ny 700ambiny dia afaka hanjifana zavatra hafa noho izay noeritreretina na tahirizina hanjifana aoriana.  Na ihany koa mety ahafahany mampiakatra ny fidiram-bola na ny karaman’ireo mpiasa ao aminy.

Rehefa manjifa ireo mpivarotra na ireo mpiasa ao amin’ireo, dia mampiditra vola any amin’ny fianakaviana hafa maro ihany koa izany ka mety mampihodina indray ity milina ara-toekarena iainantsika ity.

Rehefa misy ny enti-manana na mitombo dia tokony hitombo manaraka izany ihany koa ny fanjifana ka io fanjifana io no miteraka hetra sy haba ahafahan’ny fanjakana manatsara ny foto-drafitr’asa ahafahana mampandroso ny firenena. Tafiditra ao anatin’izany ny fahadiovan’ny tanàna, ny làlana, ny toho-drano ahafana mitantana ny rano, ny seranana ahafahana manondrana ny entana sns.

Ny tsy fiadina varotra tsy akory tsy midika ho fahalemena ary ny fivarotana amin’ny vidin’ny diso tafahoatra dia fanararaotana ka tsy mampivoatra.

Fomba fijery hafa angamaba io fa mampirisika antsika hijery lavitra sy hieritreritra.