Tato anatin’ny andro vitsivitsy dia niverina indray ny resaka famotsoran-keloka na “Amnistie”. Miazakazaka miseho amin’ny haino aman-jery noho izany ireo izay nahatsiaro fa mila manadio tena na ihany koa ireo nosaziana na nogadraina na ihany koa ireo nanao sesi-tany ny tenany nandridtra izay vanim-potoana politika nisesisesy rehetra izay.  

Raha ny hevitry ny fitondrana teteza-mita aloha dia nolazainy fa aloe ny vahoaka no hanapaka sy hijery ny momba izay. Mety fahendrena ihany izany fa indrindra indrindra ihany koa fa fialàna amin’izay fahatezeran’ireo mpanao politika namana na mpifaninana nefa mety mbola iaraha miasa ihany any aoriana.  

Amin’ny maha-malagasy ny tena dia mahatsiaro tena ho vahoaka ka haneho ny hevitra etoana satria moa tsy misy intsony ny solom-bavam-bahoaka noho ny rafitra teteza-mita dia mahatsiaro tsy manana solo-tena sy mpitondra-teny miakatra intsony.  

Arak any voalaza amin’ny lohateny dia ALEO HIAVAKA NY VARY SY NY TSIPARIFARY!  

Ny vary dia ireo izay mpanao politika na mpandraharaha mety nanana firehana hafa ka voapanga noho izay firehany tsy mitovy amin’ny mpitondra niapanga azy izay. 

Ny tsiparifary kosa dia ireo jiolahy na jiovavy nahavita heloka tamin’ireo mpiara-monina sy mpiray tanindrazana aminy. Nangalatra ohatra, namono na nampamono olona, nampihorohoro sy nitaky vola amin’ny tsy antony, nitarika ireo malaso sy dahalo hanao ny asa ratsiny, nanao fanondrana tsy ara-dalàna (hazo, vatosoa, rongony, …) 

Mazava ny resaka, aloe hiavaka izay voaheloka amin’ny tsy rariny sy ireo tena nahavanon-doza ka mety mbola hambotry ny firenena. Satria dia ampy izay korontana izay, ampy izay fiverimberenan’ny krizy izay, ampy izay fanantenana diso azon’ny vahoaka izay ka vao nitady hiarin-doha kely dia potraka.  

Fanjakana mahefa I Madagasikara ka tsy tokony hisy hitsabaka amin’ny fitantanana anaty afa-tsy ireo Malagasy tia tanindrazana izay tsy mikatsaka afa-tsy izay mahasoa ny fireneny.  

Rehefa mijery ny fandrosoan’ireo firenena zanatany anglisy izay mpikambana ao amin’ny “Common Wealth’ ny tena dia mahatsiaro fa voambaka be ihany I Madagasikara. Rehefa mijery ireo firenena tatsinana raha tsy hilaza afa-tsy Singapore na Malaysie mba tsy hiresahana an’I Chine dia mahita fa na misy fahantrana aza ireny firenena ireny dia mitraka tsy menatra satria nahavita. 

“Atrehi-mahefa, iamboa-mahavita”