Leo tabataba tsy ahitam-bokatsoa,
Leo adilahy politika,

Leo ny malagasy tsy mahita lavitra noho ny orony,

Leo ny malagasy mora manadino sy mivadibadika,

Leo ny mpiady seza sy mpameno paosy ka tsy mitondra soa ho an’i Madagasiakara,

Leo fitsabahan’ny vahiny amin’ny fitantanana an’i Madagasikara,

Leo vidim-piainana miakatra,

Leo mpampisara-bazana ny samy malagasy,

Leo ny marivo salosana ka tsy manana ny tena tsangan-keviny mora rebirebena,

Kanefa tsy hanaiky mora ireo zava misy ireo fa hitady hatrany ny fanatsarana sy ny fivoarana mba ho fahombiazana.