« Adin’ny maizina sy ny mazava »

« Aza manonononompoana ny anaran’Andriamanitra »

Mampalahelo ny fahitana fa zimbazimbain’ny mpanao politika ny maha « kristianina » azy. Impiry moa no voatonona ny anaran’Izy Tompo tao anatin’ity tolona ity. Impiry moa ny andaniny sy ny ankilany fa sitraka sy nosoavin’Andriamanitra amin’ny zavatra ataony ho an’ny tenany sy ho an’ny vahoaka Malagasy.

Kristianina ny tena ka tsy mahatanty izany fanaovana tsinontsinona ny anaran’Andriamanitra sy ny filazana fa efa notsofina rano daholo ny zavatra natao. Fa iza marina ary ilay Andrimanitr’izy ireto? Jeso Kristy ve?

Somary nahataitra ny rehetra, na ny avy ao amin’ny andaniny na avy amin’ny ankilany, ny fiakaran’andriamatoa Jacques Sylla teny amin’ny 13 mai. Tsiahivina fa Praiministra tao amin’ny fitondrana Ravalomanana ary filohan’ny Antenimieram-bahoaka eny Tsimbazaza izy ity. Ary tsy vao ela fa izy ito ihany koa no nanolotra hevitra an-dRavalomanana ny tsy ahatongavany teny amin’ny Le Hintsy Ambohimanambola tamin’ny alarobia roa herinandro izay. Izay no nahatonga ny fanafintohinan’ny vahoaka ka nampirongatra ny tolona.

Hevitra avy any amin-dRavalomanana mba hanakorontanana ny hetsi-bahoaka ve izy ity sa efa tetika hamitahana ny filoham-pirenena? Na ny iray n any iray dia ratsy avokoa satria tsy fanana hazon-damosina sy famadihana izany.

Mampalahelo fa dia matim-bola sy matim-boninahitra ny mpanao politika malagasy ka tsy menatra mivadibadika amin’izay hevitra sy firehana nananany. Tsy vao izao io fa efa hatramin’ny faha-mpanjaka. Misy mantsy ireo fianakaviana izay tsy afaka esorina eo amin’ny fitondrana na iza na iza mpitondra nifanesy. Ary na handatsahan-drà aza izany rehetra izany dia atao izay hisisihana sy hitadiavana toerana. Raiki-tampisaka ao an-tsain-dramalagasy kely mantsy fa raha te hana-karena eto Masagasikara dia tsy maintsy maka fahefana ary miditra ao amin’ny fitondrana. Eo andaniny dia mba tsy hanakorontanan’ny mpitondra ny orinasa ananana. Eo ankilany kosa dia entina mampihorohoro sy ampitahorana ny mpiara-belona. Izany no tena antsoina hoe tsy rariny.

Mampalahelo hoy aho fa entanina amin’ny lamesa sy fiombonam-bavaka ny hetsika rehetra mitranga eto amin’ny firenena na any amin’ny fianakaviana. Misy ny tsy tena amin’ny fony, misy ny manao satria fombafomba ihany fotsiny izany. Matoa mitranga izao loza sy korontana misy eto amin’ny firenena izao dia misy kapoka sy sazy avy any amin’Andriamanitra tokony hahatsapantsika tena sy hifona sy hibebaka hiverina aminy. Maro ireo fisehoana sy famantarana eno tetsy sy teroa talohan’izao fotoana izao izay tsy noraharahina ka nampilatsaka an-katerena ny vahoaka. Mahatsiaro menatra ny tenako fa tsy mendrika ary tsy mendrika avokoa ireo vahoaka Malagasy sy ny mpitondra rehetra nifanesy nisy teto amintsika. Tsy ny fiainana eto no tena izy fa ny Fiainana Mandrakizay ka aoka samy tena hiraiki-po amin’Izy Tompo fa tsy fombafomba fanao sy fahazarana fotsiny fa raha tsy izany aloe tsy manao toy izay voatarika sy voafitaka amin’ny fahotàna satria tsy kely lalana ny ratsy.