• Manao ahoana ianao ry Dadatoa Rasamy.
 • Ahoana Ragasy a, misy azo atao an’ialahy fa tsy manam-potoana firy aho izao?
 • Eny tompoko, koa satria moa maika ianao dia … tonga dia ny votoatin-dresaka no hoentiko. Momba ilay resakao indray maka iry hoe vonona hanampy anay mianakavy ianao raha manana drafitr’asa maty paika hanatsarana ny fiainanay aho. Rehefa nandinika lalina aho dia misy tetikasa iray izay mety hanavotra anay tokoa handresena an’ity fahantrana ity.
 • Ha, tsara izany! Mila dinihiko anefa izay tetikasa izay fa sao diso fandray ialahy tamin’ilay resako iny an! Tsy vola adala tompo akory ny ahy sanatria ka omemena fahatany fotsiny fa tetikasa hita fa tena hanavotra an’ialahy isany tokoa matoa hotohanako, ary misy fepetra ihany koa ahafahako manaraka fa mandeha amin’ny laoniny ny fampiasana ny vola.
 • Eny tompoko, na dia kely ihany aza ny fahaizako dia efa nataoko an-tsoratra ny mombamomba azy ka raha mety dia sady hohazavaiko no mandinika ireto antontan-taratasy ireto isika.

 • Dia io izany tompoko ny tontalin’ny vinavinako amin’ny vola mety hilainay.
 • Eny ary lesy Ragasy fa hodinihiko ity, dia milaza amin’ialahy ihany aho ny tohin’ity resaka ity fa omena làlana aloha ialahy.
 • Dia misaotra mialoha tompoko, ho tahian’Andriamanitra indrindra anie ianao amin’izao fitsinjovana anay mahantra izao…
 • Tsy misy hisaoran’ialahy fa isika koa ange azo lazaina ho mpiray ombon’antoka ihany e! Iza moa no fanirakiraka sy manao ny asa maro ho anay raha tsy ianareo mianakavy ihany. Veloma. 

 • Manahoana ny aty Ragasy ô! Iraka avy any amin’i Dadatoa Rasamy tompoko ô!
 • Mandroso ianao tompoko, mipetrapetraha.
 • Eny tompoko, izao no hafatra avy any aminy tompoko: Mahafaly azy hono ny milaza aminareo fa rehefa nandinika an’ilay tetikasa nasehonareo iny hono izy dia vonona ny hanampy anareo mianakavy kely…
 • Eny tompoko, vaovao mahafaly indrindra izany.
 • Fa momba ilay lelavola aloha dia tsy homena indray maka izy rehetra fa ny ampahany hahafahana manomboka ny asa ihany aloha, dia arakaraky ny fivoatry ny fandehan’ny asa eo no hanampiany an’izany. Momba ny famerenana ny vola hindraminareo dia efa fantatrao hono ny zana-bola sy ny fe-potoana famerenana azy.
 • Eny e, efa nivonona ho amin’ireny matoa mindrana …
 • Dia mbola misy fepetra tsy maintsy harahinareo ihany koa izany, ka raha manaiky an’izay ianareo vao atao ny fifanarahana. Tsy dia fepetra sarotra hono izy ity fa tsotra ihany.
 • Eny tompoko, ahoana hono?
 • Voalohany aloha, mila manakarama mpanara-maso ny asa ianao fa andrao angalarin’ny mpiasa fotsiny ny vola ka tsy manara-penitra ny fotodrafitrasa miorina. Dia misy olona any izany azon’i Dadatoa Rasamy antoka tsara satria fianakavianany ihany, dia hasehoko anao ireo olona ireo. Lafolafo ihany ho anao ny karamany kanefa mila miaritra kely satria izay no vidin’ny antoka ho anao sy ho an’i Dadatoa Rasamy fa tena mandeha amin’ny laoniny ny fampiasam-bola.
 • Ekena izany ka, atao ahoana moa fa mpindrana ny tena, na dia manana fianakaviana mahavita an’io asa fanaraha-maso io koa aza aho, izay sady azoko antoka tsara no mora karama. Saingy izy mpampindram-bola kosa tsy hahazo antoka an’io olona io fa tsy maninona e.
 • Faharoa manaraka an’izany, ireto zanakao 6 mianadahy ireto hono mila ampianarinao amin’ny sekolim-panjakana na sekoly tsy miankina fa mampianatra amin’ny fiteny malagasy.
 • Azafady fa tsy dia azoko loatra no idiran’ny fianaran-janako amin’ity resaka fanampiana ity. Raha ilay resaka mpanara-maso dia azoko tsara fa ity fepetra faharoa ity sahala amin’ny hafahafa ihany.
 • Eny e, izao no nasainy navaly anao momba izay fanontanianao izay: ny sekoly mampianatra amin’ny fiteny malagasy hono mora saram-pianarana kokoa, nefa ny kalitaom-pampianarana mitovy ihany. Sady efa fotoanan’ny fanandratana ny maha-malagasy ihany koa hono izao. Koa mba tsy hisian’ny olana ara-bola amin’ny fiainanao aoriana noho ny saram-pianarana tsy ho voaloa dia aleo mizatra dieny izao amin’ny fampianarana moramora kokoa.
 • Asa tompoko fa somary mahavaka ahy ihany na izany aza. Matoa aho mikiribiby mandefa ny zanako amin’ny sekoly miteny vahiny dia hitako ny tombontsoan’ireo mpianatra nizatra tamin’ny sekoly miteny vahiny dieny mbola kely.
 • Hafatra moa ny ahy no entiko ka dia izay izy, ireo hono no fepetra lehibe raha hatao ilay fifanarahana. Fa raha ny fandinihako ny tantara dia izao no eritreritro, nefa aoka ho resaka samy isika izy ity an: Tsy manamanam-poana ny olona Andriamatoa Ragasy fa izay fetsy ihany no manana. Ary ny mpanana na milaza hanampy anao aza, sady ory hava-manana ihany ireny ka manahy sao hihoaranao. Izao izao, ianareo no fanirakirany sy karamainy mora amin’ny asa ilàny olona. Raha mahantra loatra ianareo na maty, iza indray no ho fanirakirany eo, dia izay no antony hanampiany anareo. Nefa koa raha tafasondrotra hitovy aminy na hihoatra azy, dia tsy ho azony hirakirahana ihany koa. Ny antsika lehibe izao Ragasy efa somary vita ny fiainana fa ny ho avin’ny ankizy no tena jerena. Koa raha ny filofosana sy ny fahaizan’ireto zanakao ireto no mahazo fampianarana mitovy amin’ny an’ny zanaky ny mpanana, minoa ahy marimarina fa ny zanakao indray no ho mpanefoefo noho ireto zanany mpanampatra ditra ireto. Fantatr’i Dadatoa Rasamy tsara ny tsy fitovian’ny kalitaom-pampianarana miteny malagasy sy miteny vahiny, ary fantany fa raha amin’io fianarana miteny malagasy io ny zanakao no hianatra dia ho sahirana rehefa lehibe satria tsy hahay ny fiteny vahiny ampianarana eny amin’ny fampianarana ambony. Dia ao amin’ilay ilàny azy e: Manam-pahaizana ilaina amin’ny fanompoana azy fa tsy manam-pahaizana hifaninana aminy.