Toy izao ny fivakin’ny lalàna laharana 60-064 tamin’ny 22 Jolay 1960 mikasika ny zom-pirenena Malagasy :

« And. 9 – Dia Malagasy :
1° Ny zanaka an-tokantrano izay Malagasy ny rainy;
2° Ny zanaka an-tokantrano izay Malagasy ny reniny ary tsy manam-jom-piaviana na tsy fantatra izay zo fiavian’ny rainy … »

« Malagasy Ikaky, Malagasy i Neny mazava ho azy fa Malagasy aho izany. » Eo am-pamakiana ny tohin’io lalàna io aho … dia tsy azoazoko ny aiko, « Malagasy an-taratasy aho fa inona sisa no mbola Malagasy amiko ? »

Araky ny mahazatra ahy amin’ny fotoana toy izao dia tanisaiko avokoa ireo fahatsiarovana izay tehiriziko ao anatiko ao. Ny tsikin’Ikaky, ny halefaky ny tànan’i Neny, ireo angano fitantaran’i Nenibe … Niahotra aho ny hanohy, voalohany izao no tsikaritro fa olona efa nodimandry avokoa no tanisaiko, tantara efa lasa amam-polontaonany maro.

Hatreo dia nanomboka nisalasala ireo fahatsiarovako aho. « Ny làlan-tery mody any an-tanàna, sao dia mba efa vita tara kosa izy amin’izao ? Ny tokotanibe filalaovan’ny ankizy raha diavolana, sao nosoloin’ny fivarotan-tsolika ? Ny diavolana aza, ahiako ho lanian’ireo ankizy eo am-pijerevana fahita-lavitra ? »

Teo am-pieritreretana aho dia nampahery tena, « Malagasy aho ary fantatro tsara ny tanànanay ! » Tsy tony naharitra anefa aho fa miverimberina ato an-tsaiko hatrany ilay fanontaniana, « Inona sisa no mbola Malagasy amiko ? Ny lelako efa miraikitra, ireo olom-pantatro efa lasan-ko razana, ireo fahatsiarovako antitra, ireo angano sy ohabolana zary hadinoko … »

Rehefa nandini-tena aho dia hitako mifahatra lalina tao anatiko ilay valim-panontaniana, « hody malama vava toy ny fahiny aho raha tonga any Madagasikara. » Torak’izany koa ny olom-pantatra, hahalala olona hafa vaovao aho. Ny tanananay halaiko sary sao dia mbola hiova indray. Ary itondrako PS3 ireo ankizy hilalaovany …

Nanomboka teo dia tsy mila nofaharako tamin’ireo fahatsiarovako intsony ny maha-Malagasy ahy satria fantatro izay fihaviako, ary « Tompon-trano aho, tompon-tany, ka tsy very raha mody. »

vakio ny tohiny « Malgachoscopie – Ny fodiako » >>

tomavana